776 883 903
776 053 552
POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA KANALIZAČNÍ ČERPADLA
776 053 552 - dispečink
608 746 954
DEPONIE – KONTEJNERY PÍSKY, ŠTĚRKY, ZEMINA
776 053 552 - dispečink
776 878 830
PRÁCE NAKLADAČEM
ÚPRAVA TERÉNU
SKLÁDÁNÍ PALET
   Manipulace s panely do 3,1 t
CENÍK VODOVOD A KANALIZACE

KALKULACE VODNÉHO A STOČNÉHO NA ROK 2022

cena pitné vody a cena odpadní vody zůstává ve stejné výši jako v roce 2021

kalkulace zde

CENÍK - VODNÉ A STOČNÉ od 1. 1. 2020

CENÍK - VODNÉ A STOČNÉ od 1. 5. 2020

CENÍK - VODNÉ A STOČNÉ od 1. 1. 2021

DOKUMENTY
UPOZORNĚNÍ

Pokuta za neoprávněný odběr vody 5 000,- Kč
Neoprávněným odběrem se rozumí odběr vody z vodovodního řadu a osazení čerpadla do kanalizační šachty bez předchozího písemného vyrozumění Technických služeb Doubravčice
a bez řádné Smlouvy o dodávce pitné vody a Smlouvy o odvádění odpadních vod vč. revize přípojek, která je nedílnou součástí těchto smluv od 1. 12. 2015.

 

Neoprávněným odběrem se také rozumí, pokud je při pravidelných i náhodných kontrolách měřícího zařízení (vodoměru) zjištěna manipulace s tímto zařízením (poškozená plomba, jiné číslo měřícího zařízení, než to které je uvedeno ve Smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, nebo jiné poškození zabraňující řádnému odečtu).

Upozorňujeme všechny odběratele, že za měřící zařízení (vodoměr) a vodoměrnou šachtu je vždy 100% zodpovědný majitel odběrného místa!