top of page
Časté dotazy

Vodovod, kanalizace a investiční příspěvek - odpovídáme na Vaše dotazy

Proč byla zvolena varianta tlakové kanalizace?
Vzhledem ke skalnatému podloží pod obcí by bylo velmi nákladné a technicky náročné zaručit nutnou hloubku uložení potrubí v případě gravitační kanalizace. Kanalizaci je nutno zakončit čistírnou odpadních vod, zaústěnou do vodního toku. Ve směru vyspádování obce se žádný vhodný tok nenachází.

Kdy se předpokládá zahájení a ukončení stavby?
Dáme přednost současné výstavbě vodovodu a kanalizace. Nejpozdější termín zahájení výstavby je do 31.12.2009. Jelikož je čerpání dotace obvykle vázáno na možnost jejího využití, rádi bychom viděli ukončení stavby do 31.12.2011.

Jaké jsou předpoklady čerpání dotace?
Zejména pravomocné územní rozhodnutí, stavební povolení a zajištěný vlastní podíl na financování.

Proč bych měl smlouvu o investičním příspěvku podepisovat a hradit příspěvek nyní, když může být stavba zahájena třeba až za rok?

Již v této fázi obec musí hradit řadu nákladů spojených s přípravou akce. Jsou to např. projekty staveb, geodetické práce, výškopis a polohopis, výkup pozemků, náhrady za věcná břemena. To vše musí být vyřešeno před podáním žádosti o vydání stavebního povolení.

Co vlastně za úhradu příspěvku dostanu?
Jestliže nyní podepíšete smlouvu a uhradíte příspěvek, obec zajistí projekt přípojky vodovodu a kanalizace, vyřízení stavebního povolení, zhotovení přípojek až na Váš pozemek a to až do kanalizační a vodoměrné šachty. A navíc ještě kalové čerpadlo.

Chtěl bych podepsat smlouvu a zaplatit příspěvek, ale životní situace mi to nedovoluje.
Kontaktujte prosím co nejdříve Obecní úřad. Najdeme řešení, které Vám bude vyhovovat.

Proč je příspěvek pro nemovitosti, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu jiný?
Stavba bude mj. financována i z rozpočtu obce. Ten je tvořen z 90% daňovými příjmy občanů, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu. Tito by pak na tzv. rekreační nemovitosti dopláceli ze svých kapes, resp. z rozpočtu své obce.

Co pak budu muset udělat sám na vlastní náklady?
Postavit vodoměrnou a kanalizační šachtu. Dále propojit dům se šachtami, ale možná, že bude použitelná alespoň část stávajícího propojení domu se žumpou.

Pomůže mi s tím obec?
Ano. Službu můžeme objednat hromadně za výhodnějších podmínek.

Chci mluvit do toho, jak budou přípojky řešeny.
Každou nemovitost, kde bude podepsána smlouva a uhrazen příspěvek, navštíví projektant, zaměří stavbu a domluví s majitelem vhodné umístění šachet a přípojek.

Co když nechci podepsat žádnou smlouvu, nechci platit příspěvek, ani využívat vodovod a kanalizaci ?
K podpisu smlouvy a úhrady příspěvku Vás nikdo nutit nebude. Připojení k obecní kanalizaci Vám může obecní úřad rozhodnutím nařídit (v okamžiku, kdy je kanalizace zkoulaudována). Pak si budete muset projekt přípojky a její stavbu zařídit sám. Záměrem obce s ohledem na životní prostředí je, aby všechny odpadní vody, které v obci vznikají, z ní odcházely vyčištěné.

Nechci podepsat smlouvu, ale chtěl bych se možná připojit k vodovodu nebo kanalizaci možná později.
Platí výše uvedené. U kanalizace nejspíše nebudete mít na výběr. Připojení k vodovodu je na Vašem uvážení.

Kolik mě budou stát přípojky, když teď nic nepodepíšu a vše si zařídím sám?
Obraťte se na stavební firmu, ať Vám zpracuje nabídku. Těžko bude pod 100.000 Kč.

Co je místní poplatek za zhodnocení pozemku a kdy jej obec může vybírat?
Místní poplatek za zhodnocení pozemku může dle par.10c zák. č. 565/1990 Sb.o místních poplatcích, obec vyměřit obecně závaznou vyhláškou v roce, kdy bude zkolaudována stavba vodovodu a kanalizace. Poplatek platí vlastník pozemku. Zpoplatňuje se pouhá možnost připojení, nikoliv vybudování přípojek.

Kolik činí sazba poplatku?
Sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení na vodovod a kanalizaci a ceny stavebního pozemku s touto možností. (Např. dle OZV města Říčany č. 8/2006 : 122 +171Kč/m2 zastavěné plochy pozemku za možnost připojení na vodovod + kanalizaci, pro nezastavěnou částpozemku 49 + 69 Kč/m2 ).

Budu muset platit poplatek za zhodnocení pozemku?
Jestliže se rozhodnete pro podpis smlouvy o investičním příspěvku, tento poplatek hradit nebudete. Přesto budete mít pozemek možností připojení na obecní vodovod a kanalizaci výrazně zhodnocen.

Jak to bude v případě, že jímka je plná a nepůjde proud?
Pak nelze jímku používat. V okamžiku, kdy se vypne proud, i při maximální hladině zbývá ještě 500l . Hladina se zapíná v půlce.

Když nebudu mít vodovod, jak se bude počítat stočné ?
Paušálem dle tabulek spotřeby nemovitostí.

Co je hrazeno z příspěvku ?
Je to uvedeno v dodatku ke smlouvě. Obec dále hradí rozvaděč + technologii čerpání. Připojení k rozvaděči, šachty kanalizační a vodoměrná a gravitační část kanalizace z domu hradí majitel. Kanalizační jímka stojí asi 9-10.000 Kč v případě množstevní slevy, 7-8.000 Kč vodoměrná šachta. Životnost kvalitní plastové jímky více než 60 let. – tlak. Kanalizace fungují od r. 94, 95 zatím se nikde neměnily. Např. firma Bonger – litá jímka jeden díl.

Před rokem jsem koupil novou čistírnu.
Je-li povoleno vypouštění odpadních vod z čov vodoprávním úřadem, je na zvážení, zda je povinnost připojovat. Bude řešeno individuálně, dle aktuální kapacity čističky a po dohodě s vodoprávním úřadem.

Přepojení může obec organizovat centrálně, v okamžiku, kdy bude znám stavební dodavatel. Novostavby s betonovou jímkou, je možno použít stávající jímku do určitého objemu. Je výhodnější, když je jímka kruhová, čerpadlo s řezákem omývá vnitřní objem jímky. Ve čtverhranné jímce se usazují splašky v rozích. Lze řešit individuálně s projektantem na místě. Pokud je do prům 1,5 m a kruhová, je možno ji použít. Zpětná klapka -je ve schématu. Přes čerpadlo stejně nic neproteče. Šnek je obklopen gumou.

Kolik stojí 50m výtlačného potrubí?

Lépe protlakama: 1500 Kč/bm. Samotné potrubí pokládka max 500 Kč/bm při svépomocném výkopu. Připojení jímky musí realizovat odborná firma, aby se zamezilo protékání spodní a povrchové vody z důvodu úspory čerpání a dobré činnosti čov.

Výtlak PE 1¼ Musí být pro chaty také 2 m hluboká jímka?
Musí. Přes léto je stejná spotřeba.

 

Nenašli jste odpověď na svou otázku ? Napište nám, zašlete e-mail, nebo se osobně zastavte v úředních hodinách na OÚ.

bottom of page