top of page
Povinné informace podle zákona č. 106/1999 Sb

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

 

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

 

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o obci Doubravčice (body 1-17),
b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),
c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona - veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 19),

 

2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - informace o zpracovávání osobních údajů (bod 20),

 

3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/) - informace o obecním informačním systému (bod 21),

 

4. podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) - údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu (bod 22).

01. Oficiální název

Obec Doubravčice

02. Důvod a způsob založení

Obec má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

03. Organizační

struktura

Nejvyšším orgánem obce je sedmičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou dva výbory: finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise. Od roku 2013 má obec zřízenu přestupkovou komisi.
 

Starosta: Jaroslav Prkno
Místostarostové: Kateřina Fabianová, Mgr. Kristýna Holubová
Zastupitelé: Bc. Aneta Němečková, Ing. Miroslav Hájek, Jaroslava Dubovská, JUDr. Pavlína Foglar Marušincová
 
Kontrolní výbor: JUDr. Pavlína Foglar Marušincová  – předseda, Ing. Miroslav Hájek – člen, Jaroslava Dubovská – člen;
Finanční výbor: Ing. Miroslav Hájek – předseda, František Chmelenský – člen, Bc. Aneta Němečková - člen;
 
Příkazce operace: Jaroslav Prkno
Správce rozpočtu: Kateřina Fabianová
 
Inventární komise: Kateřina Fabianová – předseda, František Chmelenský – člen, Martin Hladík, DiS. - člen;
Sociální komise: Jaroslava Dubovská - předseda, Mgr. Kristýna Holubová - člen, MUDr. Kateřina Malá, BCA - člen
Kulturní komise: Bc. Aneta Němečková - předseda, Mgr. Kristýna Holubová - člen, JUDr. Pavlína Foglar Marušincová - člen

04. Kontaktní spojení

05. Bankovní spojení (číslo účtu)

04.1. Poštovní adresa - sídlo
Obecní úřad obce Doubravčice
Obecní 94

Doubravčice
282 01

 

04.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad obce Doubravčice
Doubravčice, Obecní 94
282 01

 

04.3. Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 12:00 hod.
Středa:  8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00 hod.

04.4. Telefonní čísla

321 677 901


04.6. Adresa Internetové stránky
www.doubravcice.cz

04.7. Adresa e-podatelny
ou@doubravcice.cz

 

04.8. Další elektronické adresy
info@doubravcice.cz

starosta@doubravcice.cz

mistostarosta@doubravcice.cz

427918339/0800 (Česká spořitelna)

Variabilní symboly pro platby:
poplatek za odpady: číslo popisné či evidenční
poplatek za psy: číslo popisné či evidenční

06. Identifikační číslo (IČ)

00235369

07. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00235369

08. Dokumenty

08.1. Seznamy hlavní dokumentů

Vyhlášky a nařízení
Zápisy z jednání zastupitelstva
Termíny jednání zastupitelstva
Jednací řád zastupitelstva

 

08.2. Rozpočet - viz https://www.doubravcice.cz/rozpočet-obce

09. Žádat o informace lze:

Osobně na OÚ Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01 Č. Brod
Telefonicky na čísle 321 677 901

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce OÚ, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemně pomocí formuláře, který lze doručit:

 • elektronicky (e-mailem)

 • elektronickou podatelnou

 • poštou na adresu OÚ Doubravčice

 

Ze žádosti musí být patrno, komu je určena, kdo ji podal a jaká konkrétní informace požadována. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

Pro žádost o informace lze využít formulář viz níže.

FORMULÁŘ Žádost o poskytnutí informací Doubravčice.pdf

10. Příjem žádostí

a dalších podání

Osobně na OÚ Doubravčice v úředních hodinách
Telefonicky na čísle 321 677 901
Elektronicky (e-mailem či el. podatelnou)
Poštou na adresu OÚ Doubravčice

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

Osobním podáním na OÚ Doubravčice v úředních hodinách
Poštou na adresu OÚ Doubravčice

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

 

Pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva či Obecně závazné vyhlášky obce v samostatné působnosti, je-li toto v rozporu se zákonem, může provést Ministerstvo vnitra.

 

Odvolání proti správnímu rozhodnutí Obecního úřadu se podává Krajskému úřadu Středočeského kraje, prostřednictvím podáním u úřadu zdejšího do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí s uvedením odůvodnění, v čem navrhovatel spatřuje nezákonnost rozhodnutí.

 

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
formular -odvolani-proti-rozhodnuti.pdf

12. Formuláře

viz. bod 13

13. Postup při řešení životních situací

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouva

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Řešení běžných životních situací (trvalý pobyt, ověření pravosti podpisu, přídavky na děti, povolení kácení dřevin atd.) viz. Formuláře týkající se života v obci ke stažení zde.

http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

Před poskytnutím informací je vždy vystavena faktura, kterou je možno uhradit bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na kterékoliv pobočce České spořitelny na výše uvedené číslo účtu či hotově v pokladně Obecního úřadu Doubravčice v úředních hodinách.

Sazebník úhrad - zde

Výhradní licence § 14a zák. č. 106/1999 Sb.

vzor Licenční smlouvy Licencni-smlouva-vzor.pdf

14. 1. Nejdůležitější používané předpisy - předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu.

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích

zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení

zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel

zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

zák. č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech

zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

14. 2. Vydané právní předpisy - vyhlášky viz web obce

Obecní úřad jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací.

V souladu se zákonem poskytuje OÚ žadatelům informace na základě jejich žádosti.

 

Statistika o vyřizovaných žádostech:

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2023

 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění – informace dle ustanovení § 5 tohoto zákona jsou k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Doubravčice. Bližší informace podají příslušní zaměstnanci obecního úřadu.

18. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

Od 9.11.2009 nabízí pracoviště CzechPoint na OÚ Doubravčice v úředních hodinách služby:

 • úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku

 • úředně ověřený výpis ze živnostenského rejstříku

 • úředně ověřený výpis z rejstříku trestů

 • úředně ověřený výpis z rejstříku insolvenčních řízení

 • výpis z registru bodového hodnocení řidiče

 • úředně ověřený výpis z katastru nemovitostí

 • a další - více viz Obecní úřad - Czech Point

Výpis z rejstříku trestů a výpis z registru bodového hodnocení řidiče je možné vydat pouze osobně žadateli, nebo zmocněnci, který předloží úředně ověřenou plnou moc.

 

Za výpis je dle ust. zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vybírán poplatek 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další započatou stranu. Poplatek se platí na místě v hotovosti.

19. Informace o zpracovávání osobních údajů Informace dle  zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

OÚ Doubravčice provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů

 • adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny

 • evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků

 • evidenci daní a poplatků

 • agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)

 • agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • personální a mzdovou agendu

 • evidenci čtenářů obecní knihovny

20. Informace o obecním informačním systému

21. Informace o územním plánu

22. GDPR

Nahlížení do územního plánu obce je možné na OÚ Doubravčice v úředních hodinách.

Kompletní informace o územním plánu naleznete ZDE

Informační systém úřadu obce Doubravčice je vybudován na platformě operačního systému:

MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem 2x MS Windows XP 1x MS Windows Vista a 3x kancelářským systémem MS Office 2007.

Přehled aplikačního software užívaného v rámci OÚ Doubravčice:
Fénix, Ekonomický systém
KEO, Evidence obyvatel
WIX, Redakční systém pro www

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Obec Doubravčice, včetně jejích součástí (tedy Obecní úřad Doubravčice, Technické služby Doubravčice s.r.o. a Mateřská škola Doubravka) je v souladu s Čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR)
Roman Šmíd, tel.:  227 031 495, e-mail: roman.smid@moore-czech.cz

Ochrana osobních údajů - informace pro občany

bottom of page