top of page
Povinné informace podle zákona č. 106/1999 Sb

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

 

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

 

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o obci Doubravčice (body 1-17),
b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),
c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona - veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 19),

 

2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - informace o zpracovávání osobních údajů (bod 20),

 

3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/) - informace o obecním informačním systému (bod 21),

 

4. podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) - údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu (bod 22).

01. Oficiální název

Obec Doubravčice

02. Důvod a způsob založení

Obec má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

03. Organizační

struktura

Nejvyšším orgánem obce je sedmičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou dva výbory: finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise. Od roku 2013 má obec zřízenu přestupkovou komisi.
 

Starosta: Jaroslav Prkno
Místostarostové: Kateřina Fabianová, Mgr. Kristýna Holubová
Zastupitelé: Bc. Aneta Němečková, Ing. Miroslav Hájek, Jaroslava Dubovská, JUDr. Pavlína Foglar Marušincová
 
Kontrolní výbor: JUDr. Pavlína Foglar Marušincová  – předseda, Ing. Miroslav Hájek – člen, Jaroslava Dubovská – člen;
Finanční výbor: Ing. Miroslav Hájek – předseda, František Chmelenský – člen, Bc. Aneta Němečková - člen;
 
Příkazce operace: Jaroslav Prkno
Správce rozpočtu: Kateřina Fabianová
 
Inventární komise: Kateřina Fabianová – předseda, František Chmelenský – člen, Martin Hladík, DiS. - člen;
Sociální komise: Jaroslava Dubovská - předseda, Mgr. Kristýna Holubová - člen, MUDr. Kateřina Malá, BCA - člen
Kulturní komise: Bc. Aneta Němečková - předseda, Mgr. Kristýna Holubová - člen, JUDr. Pavlína Foglar Marušincová - člen

04. Kontaktní spojení

05. Bankovní spojení (číslo účtu)

04.1. Poštovní adresa - sídlo
Obecní úřad obce Doubravčice
Obecní 94

Doubravčice
282 01

 

04.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad obce Doubravčice
Doubravčice, Obecní 94
282 01

 

04.3. Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 12:00 hod.
Středa:  8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00 hod.

04.4. Telefonní čísla

321 677 901


04.6. Adresa Internetové stránky
www.doubravcice.cz

04.7. Adresa e-podatelny
ou@doubravcice.cz

 

04.8. Další elektronické adresy
info@doubravcice.cz

starosta@doubravcice.cz

mistostarosta@doubravcice.cz

427918339/0800 (Česká spořitelna)

Variabilní symboly pro platby:
poplatek za odpady: číslo popisné či evidenční
poplatek za psy: číslo popisné či evidenční

06. Identifikační číslo (IČ)

00235369

07. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00235369

08. Dokumenty

08.1. Seznamy hlavní dokumentů

Vyhlášky a nařízení
Zápisy z jednání zastupitelstva
Termíny jednání zastupitelstva
Jednací řád zastupitelstva

 

08.2. Rozpočet - viz https://www.doubravcice.cz/rozpočet-obce

09. Žádat 

o informace lze:

Osobně na OÚ Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01 Č. Brod
Telefonicky na čísle 321 677 901

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce OÚ, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemně pomocí formuláře, který lze doručit:

 • elektronicky (e-mailem)

 • elektronickou podatelnou

 • poštou na adresu OÚ Doubravčice

 

Ze žádosti musí být patrno, komu je určena, kdo ji podal a jaká konkrétní informace požadována. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

Pro žádost o informace lze využít formulář viz níže.

FORMULÁŘ Žádost o poskytnutí informací Doubravčice.pdf

10. Příjem žádostí

a dalších podání

Osobně na OÚ Doubravčice v úředních hodinách
Telefonicky na čísle 321 677 901
Elektronicky (e-mailem či el. podatelnou)
Poštou na adresu OÚ Doubravčice

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

Osobním podáním na OÚ Doubravčice v úředních hodinách
Poštou na adresu OÚ Doubravčice

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

 

Pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva či Obecně závazné vyhlášky obce v samostatné působnosti, je-li toto v rozporu se zákonem, může provést Ministerstvo vnitra.

 

Odvolání proti správnímu rozhodnutí Obecního úřadu se podává Krajskému úřadu Středočeského kraje, prostřednictvím podáním u úřadu zdejšího do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí s uvedením odůvodnění, v čem navrhovatel spatřuje nezákonnost rozhodnutí.

 

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
formular -odvolani-proti-rozhodnuti.pdf

12. Formuláře

viz. bod 13

13. Postup při řešení životních situací

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouva

Řešení běžných životních situací (trvalý pobyt, ověření pravosti podpisu, přídavky na děti, povolení kácení dřevin atd.) viz. Formuláře týkající se života v obci ke stažení zde.

http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

Před poskytnutím informací je vždy vystavena faktura, kterou je možno uhradit bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na kterékoliv pobočce České spořitelny na výše uvedené číslo účtu či hotově v pokladně Obecního úřadu Doubravčice v úředních hodinách.

Sazebník úhrad - zde

Výhradní licence § 14a zák. č. 106/1999 Sb.

vzor Licenční smlouvy Licencni-smlouva-vzor.pdf

14. 1. Nejdůležitější používané předpisy - předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu.

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích

zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení

zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel

zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

zák. č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech

zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

14. 2. Vydané právní předpisy - vyhlášky viz web obce

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obecní úřad jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací.

V souladu se zákonem poskytuje OÚ žadatelům informace na základě jejich žádosti.

 

Statistika o vyřizovaných žádostech:

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2021

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění – informace dle ustanovení § 5 tohoto zákona jsou k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Doubravčice. Bližší informace podají příslušní zaměstnanci obecního úřadu.

18. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

Od 9.11.2009 nabízí pracoviště CzechPoint na OÚ Doubravčice v úředních hodinách služby:

 • úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku

 • úředně ověřený výpis ze živnostenského rejstříku

 • úředně ověřený výpis z rejstříku trestů

 • úředně ověřený výpis z rejstříku insolvenčních řízení

 • výpis z registru bodového hodnocení řidiče

 • úředně ověřený výpis z katastru nemovitostí

 • a další - více viz Obecní úřad - Czech Point

Výpis z rejstříku trestů a výpis z registru bodového hodnocení řidiče je možné vydat pouze osobně žadateli, nebo zmocněnci, který předloží úředně ověřenou plnou moc.

 

Za výpis je dle ust. zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vybírán poplatek 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další započatou stranu. Poplatek se platí na místě v hotovosti.

19. Informace o zpracovávání osobních údajů Informace dle  zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

OÚ Doubravčice provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů

 • adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny

 • evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků

 • evidenci daní a poplatků

 • agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)

 • agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • personální a mzdovou agendu

 • evidenci čtenářů obecní knihovny

20. Informace o obecním informačním systému

21. Informace o územním plánu

22. GDPR

Nahlížení do územního plánu obce je možné na OÚ Doubravčice v úředních hodinách.

Kompletní informace o územním plánu naleznete ZDE

Informační systém úřadu obce Doubravčice je vybudován na platformě operačního systému:

MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem 2x MS Windows XP 1x MS Windows Vista a 3x kancelářským systémem MS Office 2007.

Přehled aplikačního software užívaného v rámci OÚ Doubravčice:
Fénix, Ekonomický systém
KEO, Evidence obyvatel
WIX, Redakční systém pro www

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Obec Doubravčice, včetně jejích součástí (tedy Obecní úřad Doubravčice, Technické služby Doubravčice s.r.o. a Mateřská škola Doubravka) je v souladu s Čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR)
Roman Šmíd, tel.:  227 031 495, e-mail: roman.smid@moore-czech.cz

Ochrana osobních údajů - informace pro občany

bottom of page