Řešení situací
 

Přihlášení k trvalému pobytu

Přineste s sebou občanský průkaz a doklad o vlastnictví nemovitosti, kde se chcete přihlásit (list vlastnictví). Jestliže nejste vlastníkem, je nutná přítomnost vlastníka (vlastníků). Vybírá se správní poplatek 50 Kč za osobu. Za děti do 15 let se neplatí. Vyřizuje se na počkání. Po přihlášení je nutno vyměnit občanský průkaz na Městském úřadě Český Brod.

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Osobám, které se na adrese místa trvalého pobytu nezdržují, byly vystěhovány apod. je možné zrušit údaj o místě trvalého pobytu rozhodnutím ve správním řízení. Rozhodování se řídí zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, a zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád.
S sebou přineste list vlastnictví, Váš občanský průkaz, případně jiné listiny, dokládající oprávněnost návrhu a vyplněný návrh zrušení tp.pdf. Správní poplatek se nevybírá. Vydání rozhodnutí trvá od podání návrhu 45-60 dní.

Přidělení čísla popisného/evidenčního

S sebou přineste kolaudační rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci. Správní poplatek se nevybírá, vyřizuje se na počkání.

Souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les

Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les se řídí zákonem č. 114/1992 Sb. a vyhláškou č. 395/1992 Sb. Povolení ke kácení dřevin není potřeba pro kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, pokud tyto pozemky užívají a pokud jde o dřeviny se stanovenou charakteristikou (obvod kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, nebo max. 40m2 u keřových porostů), přičemž všechny tři podmínky musí být splněny současně.
Ve všech ostatních případech je nutný souhlas místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny - Obecního úřadu Doubravčice. Souhlas se vydává pouze ze závažných důvodů, rozhodnutím ve správním řízení. S sebou přineste vyplněnou žádost kácení døevin - žádost.pdf, list vlastnictví a situační plánek. Správní poplatek se nevybírá. Za udělené povolení ke kácení dřevin může být uložena náhradní výsadba. Vydání rozhodnutí trvá obvkle do 30 dnů.

Užívání veřejného prostranství

Řídí se obecně závaznou vyhláškou č. 1/2007. Před započetím užívání veřejného prostranství vyplňte formulář, spočítejte poplatek a dostavte se na Obecní úřad.

Bezplatné řešení sporů s institucemi - finanční arbitr

Dopis s informací občanům, vysvětlení pojmu finanční arbitr, formulář k žádosti
finanční arbitr.pdf
formulář.pdf

 

Ohledně řešení podobných životních situacích spojených s obcí kontaktujte Obecní úřad (viz. Formuláře ke stažení).

Další návody pro řešení životních situací:

Na Portálu veřejné správy naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné správě - portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace

Generální finanční ředitelství zpracovalo pro daňovou veřejnost standardizované postupy - tzv. "životní situace" vztahující se k oblasti daní a výkonu daňové správy - www.financnisprava.cz/cs/dane/zivotni-situace

Ministerstvo vnitra radí, jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky,
rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx


Informace o bezplatné právní službě -  www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/nova-pravidla-by-mela-zpristupnit-bezplatnou-pravni-pomoc/, kterou poskytují advokáti sdružení v České advokátní komoře (ČAK) www.cak.cz/scripts/detail.php?id=326/. Bezplatnou právní pomoc lze využít v případě krátké informativní porady. Ta neslouží k vyřešení konkrétního problému, ale poskytne rady a doporučení, kam se lze obrátit a jak danou věc nejlépe vyřešit.