top of page
Řešení situací
 

Přihlášení k trvalému pobytu

S občanským průkazem se dostavte na obecní úřad. Pokud budete chtít přihlásit děti, které nemají vlastní občanský průkaz, je nutné přinést jejich rodné listy. 

Jestliže nejste vlastníkem, je nutné zvolit některou z níže uvedených variant:

  • přijít s vlastníkem (vlastníky);

  • doložit platnou nájemní smlouvu;

  • doložit Souhlas s přihlášením k trvalému pobytu, který bude podepsán vlastníkem (podpis musí být úředně ověřený).

Vybírá se správní poplatek 50 Kč za osobu, za děti do 15 let se neplatí.

Vyřizuje se na počkání.

Po přihlášení je nutno vyměnit občanský průkaz na jakémkoliv Městském úřadě (Český Brod, Říčany apod.).

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Osobám, které se na adrese místa trvalého pobytu nezdržují, byly vystěhovány apod. je možné zrušit údaj o místě trvalého pobytu rozhodnutím ve správním řízení. Rozhodování se řídí zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, a zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád.
Pokud jste vlastník dotčené nemovitosti, dostavte se na obecní úřad, s sebou přineste občanský průkaz, případně jiné listiny, dokládající oprávněnost návrhu a vyplněný Návrh na zrušení trvalého pobytu

Správní poplatek se vybírá dle Zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. - položka 2, písmeno d). Podání návrhu na zrušení trvalého pobytu za každou osobu (i dítě) činí 100 Kč.

Vydání rozhodnutí trvá od podání návrhu 45-60 dní.

Přidělení čísla popisného/evidenčního

Obecní úřad přidělí číslo popisné či evidenční po kolaudaci, na základě vyzvání stavebním úřadem v Českém Brodě. 

Správní poplatek se nevybírá.

Vydání rozhodnutí trvá od uskutečnění kolaudace 14-30 dní. 

Souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les

Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les se řídí zákonem č. 114/1992 Sb. a vyhláškou č. 395/1992 Sb. Povolení ke kácení dřevin není potřeba pro kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, pokud tyto pozemky užívají a pokud jde o dřeviny se stanovenou charakteristikou (obvod kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, nebo max. 40 m2 u keřových porostů), přičemž všechny tři podmínky musí být splněny současně.
Ve všech ostatních případech je nutný souhlas místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny - Obecního úřadu Doubravčice.  Souhlas se vydává pouze ze závažných důvodů, rozhodnutím ve správním řízení. S sebou přineste vyplněnou Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, list vlastnictví a situační plánek. Za udělené povolení ke kácení dřevin může být uložena náhradní výsadba.

Správní poplatek se nevybírá.

Vydání rozhodnutí trvá obvykle do 30 dnů.

Užívání veřejného prostranství

Řídí se obecně závaznou vyhláškou č. 1/2007. Před započetím užívání veřejného prostranství vyplňte formulář Ohlášení užívání veřejného prostranství, spočítejte poplatek a dostavte se na Obecní úřad.

Bezplatné řešení sporů s institucemi - finanční arbitr

Dopis s informací občanům, vysvětlení pojmu finanční arbitr, formulář k žádosti
finanční arbitr.pdf
formulář.pdf

Ohledně řešení podobných životních situacích spojených s obcí kontaktujte Obecní úřad (viz Formuláře ke stažení).

Další návody pro řešení životních situací:

Na Portálu veřejné správy naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné správě - portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace

Generální finanční ředitelství zpracovalo pro daňovou veřejnost standardizované postupy - tzv. "životní situace" vztahující se k oblasti daní a výkonu daňové správy - www.financnisprava.cz/cs/dane/zivotni-situace

Ministerstvo vnitra radí, jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx

Informace o bezplatné právní službě -  www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/nova-pravidla-by-mela-zpristupnit-bezplatnou-pravni-pomoc/, kterou poskytují advokáti sdružení v České advokátní komoře (ČAK) www.cak.cz/scripts/detail.php?id=326/.

Bezplatnou právní pomoc lze využít v případě krátké informativní porady. Ta neslouží k vyřešení konkrétního problému, ale poskytne rady a doporučení, kam se lze obrátit a jak danou věc nejlépe vyřešit.

bottom of page