top of page
OBEC

Dotace 2023

Hřbitov - dotace ve výši cca 12 mil. Kč z fondu OPŽP na výstavbu smuteční síně na Osičinách. Následné práce (terénní úpravy, parkoviště, oplocení atd.) budou financovány z prostředků získaných prodejem hrobových míst. 

Renovace kuchyně v MŠ Doubravka - jedná se o projekt Výměna technického a technologického vybavení kuchyně v MŠ, spolufinancovaný EU a MAS Pošembeří ve výši 1,2 mil. Kč. Cílem projektu je úspora energie a vaření šetrnější technologií. 

Dotace 2022

Rekonstrukce fotbalového hřiště - jedná se o kompletní renovaci hrací plochy vč. vybavení. Dotace ve výši 3,6 mil. Kč od Národní sportovní agentury byla poskytnuta TJ Sokol Doubravčice, spoluúčast (náklady ve výši 1,4 mil. Kč) zaštiťuje obec. 

Akumulace dešťových vod - dotace ve výši necelých 5 mil. byla schválena v 3/2022, realizace léto 2022. Výsledkem projektu budou retenční nádrže sloužící k zadržení dešťové vody pro její následovné použití jako zálivky. Očekáváme dopad v podobě zlepšení stavu zeleně v obci, tak i přispěje ke globální snaze o co nejefektivnější využití často již nedostatkové vody, především s přihlédnutím k dlouhodobému trendu snižujících se objemů srážek na našem území.

Chodníky Úvalská a Mukařovská - dobudování posledních scházejících etap, tzn. realizace chodníku v ulici Úvalská a dobudování chodníku na Mukařovské od Edenu až po Štíhlice. Dotace byly poskytnuty Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) v celkové výši 9,7 mil. Kč a Středočeským krajem ve výši 650 000 Kč. Celkové náklady byly 12,9 mil. Kč. 

Dotace 2021

Pomník padlým během 1. sv. války - jedná se o rekonstrukci podesty pomníku na horní návsi a celkovou úpravu okolí. Dotace ve výši 148 000 Kč byla poskytnuta Ministerstvem obrany České republiky.

 

Základní škola - poskytnutá dotace od Středočeského kraje ve výši 1,5 mil. Kč na realizaci studie a projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí pro plánovanou stavbu základní školy v Doubravčicích. 

Dotace 2020

Výstavba úpravny vody pro naše obecní vrty - stavět se začalo v lednu 2020, v srpnu proběhla kolaudace. Úpravna vody se nachází na začátku Doubravčic směrem od Štíhlic a vede k ní nová asfaltová cesta, která byla realizována v rámci celého projektu a byla součástí dotačního titulu. Celkové náklady byly 11,7 mil. Kč. a podpořeno bylo 85 % z Ministerstva životního prostředí (MŽP ČR).

Čistírna odpadních vod – rozšíření stávající ČOV nacházející se v ulici Ve Svahu odstartovalo v květnu, dokončeno bylo v prosinci a celkové náklady byly 16 mil. Kč. Dotace byla ve výši 65 % poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

 

Dětské hřiště – od loňského podzimu se realizovalo naše multifunkční hřiště, nacházející se v blízkosti naší MŠ a které bylo symbolicky otevřeno na Den dětí 1.6.2020. Hřiště slouží nejen dětem, ale i dospělým a těší se celkově velké oblibě. Celkové náklady byly 5 mil. Kč, s dotací ve výši 85 % z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).

 

Rekonstrukce ul. K Jízdárně – během června byla také započata rekonstrukce této ulice, která byla financována výhradně z developerských investičních příspěvků lokality Pod Jízdárnou. Celkové náklady byly 3,5 mil. Kč., komunikace byla dokončena v srpnu 2020.

 

Obecní knihovna – rekonstrukce knihovny v prostorách obecního úřadu probíhala od srpna, celkové náklady na rekonstrukci byly 200 000 Kč, z toho byla získána podpora Středočeského kraje ve výši 70 000 Kč. Dokončena byla v listopadu a 12.12.2020 proběhlo i slavnostní online otevření.

 

Sportovní kabiny (multifunkční dům) – v září se začalo s rekonstrukcí fotbalových kabin, termín dokončení je plánován na červenec 2021. Od rekonstrukce kabin si slibujeme rozšíření sportovních či relaxačních možností v naší obci. Více informací bude v jarním OZ. Celkové náklady se vyšplhají na 14 mil. Kč, s dotací 85 % z fondu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).

 

Výsadba nových dřevin/stromů v celém katastru obce – s výsadbou bylo započato v polovině listopadu. Celkem bude vysázeno cca 400 stromů a několik desítek keřů. Jedná se o listnaté dřeviny a to zejména javory, duby, lípy, které byly doporučeny zahradním a krajinářským architektem. Projekt je rozdělen na 2 části, na revitalizaci alejí a založení alejí nových. Celková výše nákladů je 1,7 mil. Kč bez DPH, s podporou fondu Operační program Životního prostředí 85 % (OPŽP). 


 

Dotace 2019

Rekonstrukce obecního úřadu - kompletní rekonstrukce budovy obecního úřadu v celkové výši 1,626 mil., za finanční podpory Středočeského kraje Středočeského fondu podpory venkova ve výši 650 000 Kč. 

Zahrada v přírodním stylu - jedná se rozšíření stávající zahrady naší Mateřské školy Doubravka o nové přírodní prvky. Cílem je zvýšit efektivnost enviromentálního vzdělávání dětí. Náklady ve výši 530 000 Kč pomohla snížit dotace 380 000 Kč od  Ministerstva životního prostředí ČR / Státního fondu životního prostředí ČR.

Dotace 2011 - 2018

Kanalizace a vodovod -  během několika etap došlo k výstavbě kanalizace a vodovodu do všech nemovitostí v obci. 1. etapa - 190 přípojek a čistička odpadních vod stála 55 mil. Kč, vč. Následné vybudování přivaděče z Kostelce nad Černými lesy do Kozojed, kompletní zprovoznění vodojemu v roce 2011 stálo 42,8 mil. Dotace byly poskytnuty ve výši 9,8 mil. a 36 mil. 

2. etapa v roce 2016 - zbudování hlavních řadů, 74 přípojek, celkové náklady 16,5 mil., dotace představovala 9,731 mil. Kč. 

Náklady na 3. etapu v roce 2017 činily 9,1 mil. Dotace byly poskytnuty ve výši 5,2 mil. Kč. 

Mateřská škola - výstavba začala v roce 2012 a to hrubou stavbou a jednou třídou (Oranžovou). Náklad ve výši 7 mil. Kč byl ponížen o dotaci ve výši 6,3 mil. Kč. Další etapou bylo vybudování zázemí, vybavení technologiemi atd. ve celkové výši 8 mil., s dotací 4 mil. Kč. V letech 2014-2015 došlo k výstavbě další třídy (Zelené), výdaje byly ve výši 5,3 mil. Kč, dotace pomohla ve výši 3,5 mil. Kč. Poslední etapa probíhající v letech 2017-2018 stála 11,1 mil. Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 9,7 mil. Kč a vznikla třetí třída (Medová). Tímto krokem už školka dokáže pokrýt 75 dětí. 

Komunikace Ke Školce - rekonstrukce komunikace proběhla v roce 2014, náklady 4,6 mil., dotace 3,56 mil. Kč.

Chodníky - v roce 2015 probíhala výstavba chodníků od křižovatky ulic Mukařovská a Českobrodská až k ulici K Zámkům. Dotace 4,5 mil. Kč, z celkových nákladů 6,2 mil. Kč. V roce 2016 se navázalo na předchozí výstavbu, což znamenalo rekonstrukci chodníků od ulice K Zámkům k ulici V Bytovkách ve výši 2,7 mil. Kč, dotace 1,5 mil. Kč. V letech 2017 - 2018 jsou rekonstruovány a budovány chodníky od začátku Mukařovské k ulici V Edenu, cena výstavby je 7 mil. Kč, poskytnutá dotace 6 mil. Kč. 

OBČANÉ

Kotlíkové dotace

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR.

Jedinečná dotační pomoc ve výši až 95 % je určena domácnostem s nižšími příjmy a lze o ni žádat i zpětně. Žádosti budou přijímat kraje, a to do 31. srpna 2022. Spuštění příjmu se předpokládá v průběhu června. Příspěvky bude možné čerpat také zálohově.

O podporu na výměnu neekologického kotle nepřijdou ani ostatní domácnosti. Ty mají možnost získat dotaci z programu Nová zelená úsporám ve výši až 50 %.

Domácnosti tak dostávají nanejvýš výhodnou možnost k výměně starých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy ještě před jejich zákazem.

více zde

Program Dešťovka

Státní fond životního prostředí ČR stále přijímá žádosti o dotace na zachytávání dešťové vody.

více zde

kotlik.jpg

Více informací či nabídku pomoci týkajících se dotačních programů pro občany naleznete zde:

bottom of page