top of page
OBEC

Dotace 2022

Akumulace dešťových vod - dotace ve výši necelých 5 mil. byla schválena v 3/2022, realizace bude v létě 2022.

Výsledkem projektu budou retenční nádrže sloužící k zadržení dešťové vody pro její následovné použití jako zálivky. Po uvedení akumulačních nádrží do provozu se očekává zlepšení stavu místní zeleně a vytvoření ekologických opatření, která budou mít dopad na celkové vodní zásoby v krajině. Projekt tak bude mít jak místní dopad v podobě zlepšení stavu zeleně v obci, tak i přispěje ke globální snaze o co nejefektivnější využití často již nedostatkové vody, především s přihlédnutím k dlouhodobému trendu snižujících se objemů srážek na našem území.

Chodníky Úvalská a Mukařovská - dobudování posledních scházejících etap

Dotace 2021

Pomník padlým během 1. sv. války - rekonstrukce podesty, celková úprava okolí, dotace ve výši 148 000 Kč.

Dotace 2020

Výstavba úpravny vody pro naše obecní vrty - stavět se začalo v lednu 2020, v srpnu proběhla kolaudace a nyní máme nařízený roční zkušební provoz. Úpravna vody se nachází na začátku Doubravčic směrem od Štíhlic a vede k ní nová asfaltová cesta, která byla realizována v rámci celého projektu a byla součástí dotačního titulu. Celkové náklady byly 11 mil. Kč. a podpořeno bylo 64 % z Ministerstva životního prostředí (MŽP ČR).

Čistírna odpadních vod – rozšíření stávající ČOV nacházející se v ulici Ve Svahu odstartovalo v květnu, dokončeno bylo v prosinci a celkové náklady byly 16 mil. Kč. Kdo bude mít zájem, může se těšit na prohlídku s odborným výkladem v průběhu příštího roku. Dotace byla ve výši 65 % poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

 

Dětské hřiště – od loňského podzimu se realizovalo naše multifunkční hřiště, nacházející se v blízkosti naší MŠ a které bylo symbolicky otevřeno na Den dětí 1.6.2020. Hřiště slouží nejen dětem, ale i dospělým a těší se celkově velké oblibě. Celkové náklady byly 5 mil. Kč, s dotací ve výši 85 % z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).

 

Rekonstrukce ul. K Jízdárně – během června byla také započata rekonstrukce této ulice, která byla financována výhradně z developerských investičních příspěvků lokality Pod Jízdárnou. Celkové náklady byly 3,5 mil. Kč., komunikace byla dokončena v srpnu 2020.

 

Obecní knihovna – rekonstrukce knihovny v prostorách obecního úřadu probíhala od srpna, celkové náklady na rekonstrukci byly 200 000 Kč, z toho byla získána podpora Středočeského kraje ve výši 70 000 Kč. Dokončena byla v listopadu a 12.12.2020 proběhlo i slavnostní online otevření.

 

Sportovní kabiny – v září se začalo s rekonstrukcí fotbalových kabin, termín dokončení je plánován na červenec 2021. Od rekonstrukce kabin si slibujeme rozšíření sportovních či relaxačních možností v naší obci. Více informací bude v jarním OZ. Celkové náklady se vyšplhají na 14 mil. Kč, s dotací 85 % z fondu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).

 

Výsadba nových dřevin/stromů v celém katastru obce – s výsadbou bylo započato v polovině listopadu. Celkem bude vysázeno cca 400 stromů a několik desítek keřů. Jedná se o listnaté dřeviny a to zejména javory, duby, lípy, které byly doporučeny zahradním a krajinářským architektem. Projekt je rozdělen na 2 části, na revitalizaci alejí a založení alejí nových. Celková výše nákladů je 1,7 mil. Kč bez DPH, s podporou fondu Operační program Životního prostředí 85 % (OPŽP). Termín dokončení je jaro 2021.

OBČANÉ

Kotlíkové dotace

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR.

Jedinečná dotační pomoc ve výši až 95 % je určena domácnostem s nižšími příjmy a lze o ni žádat i zpětně. Žádosti budou přijímat kraje, a to do 31. srpna 2022. Spuštění příjmu se předpokládá v průběhu června. Příspěvky bude možné čerpat také zálohově.

O podporu na výměnu neekologického kotle nepřijdou ani ostatní domácnosti. Ty mají možnost získat dotaci z programu Nová zelená úsporám ve výši až 50 %.

Domácnosti tak dostávají nanejvýš výhodnou možnost k výměně starých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy ještě před jejich zákazem.

více zde

Program Dešťovka

Státní fond životního prostředí ČR stále přijímá žádosti o dotace na zachytávání dešťové vody.

více zde

kotlik.jpg
bottom of page