top of page
Zeleň v obci
2012 - PROJEKT ADOPCE STROMŮ - OBNOVA POLNÍ CESTY A ALEJE NA OSIČINY
2014 - ÚPRAVA ZELENĚ NA DOLNÍ A HORNÍ NÁVSI (ul. Obecní a Na Návsi)
2016 - SÁZENÍ LIP A VYTVOŘENÍ ZÁHONŮ U KAPLIČKY
2018 - SÁZENÍ LIP K VÝROČÍ 100 LET NAŠÍ REPUBLIKY

celkem 12 vzrostlých lip, některé byly Sborem dobrovolných hasičů zasazeny podél ulice Nad Lomem, některé různě po obci (např. v ulici K Dolíčku, zájemci z řad občanů).

2019 - SÁZENÍ STROMŮ NA VYSOKÉ MEZI

dobrovolníci a Sbor dobrovolných hasičů Doubravčice zasadili 75 ovocných stromů (jablka, hrušně, třešně, slivoně).

DSCF0010.JPG
DSCF0001.JPG
DSCF0055.JPG
2020 - VYSAZENÍ PLATANŮ U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ

tyto stromy si zde určitě zaslouží zmínku. Jsou majestátní náhradou břízek, které tu byly pár desítek let, ale z důvodu špatného stavu byly vykáceny. Platan je zvláštní svou borkou a měl by se dožít i 200 let. 

2020 - DOTACE NA REVITALIZACE ALEJÍ A NOVOU LINIOVOU VEGETACI

jsou vysazeny nové vysokokorunné aleje podél polních cest a místních komunikací. Vysazeny jsou 3 nová stromořadí a 4 stávající aleje jsou doplněny bodovou výsadbou v celkové délce 3 922 m. Celkově je vysazeno 317 ks stromů. Dále se posílila vegetace v zastavěném území obce, a to formou výsadby nových vysokokorunných alejí podél místních komunikací autochtonními druhy a doplnění struktury obecní vegetace. Vysazeno je 7 nových stromořadí alejových stromů v celkové délce 1209 m, v celkovém počtu 91 ks stromů. 

 
ÚDRŽBA VEŘEJNÝCH MÍST NAŠIMI OBČANY

vážíme si toho, když mají občané Doubravčic snahu zvelebovat i veřejná místa před jejich nemovitostmi!

Obec ráda poskytne součinnost, pokud by měl někdo zájem, lze se domluvit na odvozu přebytečných výkopků, dodání potřebného množství zeminy či kačírku, to vše na náklady obce.

bottom of page