top of page
E-podatelna - prostředník pro zaslání elektronické datové zprávy na OÚ Doubravčice


Korespondenci můžete zaslat:

  • e-mailem na adresu: ou@doubravcice.cz

  • pozemní poštou na adresu: OÚ Doubravčice, Obecní 94, Doubravčice, 282 01

  • osobně v úředních hodinách na adresu (v případě potřeby i mimo úřední hodiny): OÚ Doubravčice, Obecní 94, Doubravčice, 282 01

  • pomocí datové schránky jejíž ID je: q4daj9u


Pravidla pro podání elektronické zprávy prostřednictvím e-mailu

Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na Obecní úřad Doubravčice datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte IČ (DIČ) a název subjektu.
Elektronická adresa elektronické podatelny: ou@doubravcice.cz
Časová možnost podání: kdykoliv
Potvrzení přijetí: následující úřední den
Úřední dny: pondělí, pátek (v případě potřeby i mimo úřední hodiny)


Pravidla pro doručení zprávy pozemní poštou nebo osobně

Místo podání datové zprávy: OÚ Doubravčice, Obecní 94, 282 01 Doubravčice
Pozemní poštou: kdykoliv
Osobně: v úřední dny OÚ 


Potvrzení přijetí

Pozemní poštou: přijetí se nepotvrzuje
Osobně: v den převzetí datové zprávy
 

Upozornění

V uvedeném místě podání datové zprávy jsou přijímána všechna podání učiněná prostřednictvím datových nosičů a elektronicky podepsaná.
Datové zprávy umístěné na datových nosičích doručených fyzicky na podatelnu osobně, nebo prostřednictvím pozemní pošty, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
Elektronický podpis podání musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.


Způsob zpracování odeslané datové zprávy

Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:
Kontrola elektronické datové zprávy:

  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné

  • zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb

  • podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání pouze v případě, že datová zpráva byla doručena osobně na podatelnu pokud byla datová zpráva na datovém nosiči podaná prostřednictvím pozemní pošty, podatelna potvrzení elektronicky nezasílá

 

Potvrzení doručení datové zprávy

Každá osobně doručená datová zpráva bude písemně potvrzená.


Seznam oprávněných zaměstnanců OÚ Doubravčice, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát

Na dotaz na obecním úřadě


Technické parametry datové zprávy

Před zasláním datové zprávy si prostudujte podmínky, za jakých bude Vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude OÚ Doubravčice postupovat v souladu s platnou legislativou.
Technické parametry přijímaných datových zpráv: Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .docx, .txt, .rtf, .jpg, .jpeg, .png, .htm, .html, .xhtml. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 4 MB.
Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy: Datové zprávy jsou přijímány na: FLASH DISK, CD-ROM, DVD-ROM.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči OÚ Doubravčice činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

  • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

  • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno


bottom of page