top of page
Vodovod a kanalizace v obci

2016 zahájena II. etapa výstavby vodovodu a kanalizace v obci

Vodojem Doubravčice - Čihadla

duben 2010

říjen 2010

Informace ohledně vodného, stočného
a dalších služeb zaštítěných Technickými službami obce Doubravčice naleznete
na samostatných webových

stránkách Technických služeb

Čistírna odpadních vod Doubravčice (ČOV)

říjen 2010

únor 2011

červen 2011

ÚNOR 2013

Ke konci února není stále na 70 nemovitostí připojeno na kanalizaci.

Připravuje se servisní smlouva mezi obcí a vybranou firmou/osobou - zajistí servis domovních přípojek, péči o vodojem, šachty, ČOV. Smlouva by měla zajistit odstranění poruchy do 24 h od nahlášení.

LEDEN 2013

Proběhla kolaudace celého vodovodního řadu od Kostelce n.Č.l. a to včetně Doubravčic. Kolaudace se týkala i vodojemu. Připravují se smlouvy pro občany.

ŘÍJEN 2012

Stočné
Výše vybraného stočného za tento rok ovlivňuje budoucnost - od letošní částky se bude odvíjet stanovení výše částky na další období. Vybere-li se méně než jsou náklady ČOV, bude se muset stočné zvýšit.
Přípomínáme, že letos je tzv. zkušební rok tj. cena stočného je neměnná po celý rok
bez ohledu na datum podepsání smlouvy. Nyní je stočné vč. daně a pevné složky 24,- Kč/m3.

ŘÍJEN 2012

Kanalizace - kolaudace
Z 250 přípojek jich není doposud 100 připojeno z důvodu nepodepsání smluv na stočné. V tom případě nelze připojit domovní gravitační přípojky.
Kdo nebude využívat kanalizaci a není připojen resp. z důvodu nepodepsání smlouvy nemůže být připojen, musí zaplatit poplatek za přípojku v částce 1440,-Kč.
(viz dvousložkové stočné - Vyhláška č. 2/2012)

ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

Vodovod
Hlavní řady - realizace byla zahájena na začátku roku 2012, v září byla dokončena výstavba přivaděče
Kostelec n. Č. l. - Kozojedy a provedeny tlakové zkoušky na hlavních řadech v Doubravčicích.
Nyní probíhá vystrojení vodojemu v Doubravčicích, pak bude následovat kolaudace (vodovod + přivadeč + vodojem).

předpoklad

počátek roku 2013 -  funkční veřejný vodovod
začátek roku 2012 - vypsání výběrového řízení malého rozsahu pro stavbu vodovodního přivaděče

ČERVENEC  2012

Bude zahájena stavba vodovodního přivaděče z Kostelce nad Č. lesy. V červnu proběhl kontrolní den, vyřešily se přetrvávající nejasnosti. Současně začně vystrojení doubravčického vodojemu (Na Čihadlech) - kolaudace musí být do konce tohto roku, předpoklad je přelom srpna/září.

ČERVEN 2012

V současné době připojeno pouze 100 nemovitostí včetně chat (z 240). Váháte-li s podepsáním smlouvy o stočném, letos je tzv. zkušební rok tj. cena stočného je neměnná po celý rok bez ohledu na datum podepsání smlouvy.
Období zkušebního roku bude sloužit k výpočtu ceny pro další rok.

Vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace bohužel pokračuje na některých místech i nadále. Obec je rozhodnuta odkrýt  na obecních pozemcích, podél silnic atd. trativody a ve spolupráci s Odborem životního prostředí v Č. Brodě bude prováděna kontrola, právě z důvodu zjištění přepadu odpadních vod.

DUBEN 2012

KANALIZACE Důležité upozornění!!!
Všichni majitelé nemovitostí, kteří vypouštějí odpadní vody do staré dešťové kanalizace, mají do 30. 4. 2012 možnost se připojit na obecní kanalizaci bez budoucích sankcí. Pokud tak neučiní, podá obecní úřad Doubravčice podnět k zahájení řízení místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, případně inspekci ochrany životního prostředí.

Od dubna bylo zahájeno připojování šachet a podepisování smluv o stočném.

BŘEZEN 2012

STOČNÉ - (viz. také Zápis jednání zastupitelstva 3/2012)

Smlouva stočné občan 2012.pdf (VZOR)
Škodlivé látky kanalizace.pdf

Vyhláška 428/2001 vč. přílohy 12 (vodovod a kanaliza novelizace 2012).pdf
Stočné v obci upravuje Vyhláška č.2/2012 - v ní je stanovena úhrada stočného ve dvousložkové formě a stanoven druh pevné složky

Obec Doubravčice zadala v březnu 2012 poptávku ohledně zájemce z oboru instalatér/topenář, pro připojování domovních šachet v rámci akce výstavby vodovodu a kanalizace v obci.

 

Na inzerát reagovali:
instalatér p. Tenkrát - tel. 731 586 976731 586 976
Lukáš Dusil - tel. 728 128 887
Libor Prchal - tel. 607 525 642607 525 642 (cenová nabídka ZDE.pdf )
Oldřich Marek - tel. 603 189 677603 189 677 , www.amarinstalace.cz

ÚNOR 2012

V únoru (21.2.) 2012 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na tlakovou kanalizaci a rozhodnutí o zahájení zkušebního provozu čistírny odpadních vod. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude nutno zahájit přepojování vašich nemovitostí na tlakovou kanalizaci. Veškeré podmínky vzhledem k dotaci byly splněny a od měsíce dubna bude tedy zahájeno nejen připojování na šachty, ale také se začnou podepisovat smlouvy o stočném. Cena stočného je právě v jednání. Postup a etapyzace  se v současné době řeší.

Vodovod – hlavní řady jsou prakticky dokončené, zbývá jen provést dvě armaturní šachty – vodoměrnou na hranici Doubravčic a Štíhlic a redukční naproti obecnímu úřadu.

Připravuje se stavba přivaděče Kozojedy – Kostelec nad Černými lesy, který je podmiňující investicí pro spuštění vodovodu. V současné době tedy zbývá pouze vyřešit osazení technologie a zprovoznění vodojemu a po této realizaci zkolaudovat vodovod a pustit pitnou vodu.

PROSINEC 2011

K 31.12.2011  bylo v obci provedeno 10.593 m řadů tlakové kanalizace a 195 ks podružných řadů tlakové kanalizace, neboli přípojek do domovních čerpacích jímek. Dále bylo provedeno více než 190 ks plastových čerpacích šachet a osazení technologiemi.

LISTOPAD 2011

Hlavních řadů tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod včetně příslušenství byla dokončena o měsíc dříve oproti smlouvě o dílo – 30.11.2011, dále byly prováděny pouze podružné řady a domovní čerpací jímky.

Pokračuje výstavba II. etapa kanalizace a realizace vodovodních řadů (bytovky, Jabloň, bývalé družstvo)
práce budou pokračovat i u Lázného potoka a v lokalitě Na Zámcích.
Řeší se stavba vodovodního přivaděče Kostelec - Kozojedy.

ŘÍJEN 2011

V létě proběhlo výběrové řízení na dodavatele vodovodu - firma Alstap.
S pokládkou řadů tlakové kanalizace proto probíhá i realizace vodovodu.
První etapa kanalizace měla být dokončena do konce srpna, vzhledem ke skalnatému podloží a nemožnosti využití řízených podvrtů na silnici byla dokončena v říjnu.

ZÁŘÍ 2011

Vodovodní přípojky - práce měly být zahájeny v červenci,ale nebyla splněna (a není) podmínka vrácení uzavřených smluv od obyvatel.
Práce na vodovodních přípojkách byly přesto nakonec zahájeny.

ČERVEN 2011

Zahájena byla pokládka hlavních kanalizačních řadů u novostaveb a v okolí hřiště.
Dokončena ČOV Doubravčice.
Spolu se stavbouhlavního řadu je pokládána i trouba pro budoucí vodovod.

KVĚTEN 2011

zahájena příprava stavby, pokládka kanalizačních řadů v chatových oblastech Na zámkách a Na čihadlech

ÚNOR 2011

Seznam objektů připojovaných v I. Etapě - Kanalizace a ČOV Doubravčice:

 

Čísla popisná - 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 81, 83, 84, 86, 87, 90, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 109, 110, 112, 116, 120, 124, 127, 131, 132, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 161, 165, 166, 168, 178, 179, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 195, 197, 198, 202, 204, 205, 206, 209, 211, 213, 215

 

Čísla evidenční - 22, 31, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 55, 58, 59, 60, 61, 99, 100, 103, 109, 113, 115, 122, 123, 132, 133, 136, 137, 143, 152, 157, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 180, 181, 182, 183, 188, 193, 194, 200, 203, 204, 206, 211, 216, 217, 223, 228, 231, 233, 236, 238, 245, 246, 251, 259, 260, 273, 275, 278, 281

 

Parcely - !!pouze v případě kolaudace domu nebo chaty do konce roku 2011!! - 342/75, 406/11, 335/49, 59/3, 59/2, 416/6, 406/7, 335/26

ZÁŘÍ 2010

Vítězem veřejné zakázky na stavbu kanalizace a ČOV pro Doubravčice se stala společnost ZEPRIS s.r.o., jež nabídla nejlepší podmínky. Smlouva o dílo v celkové hodnotě přes 50 mil. Kč bez DPH bude podepsána koncem září 2010. Dílo bude zahájeno stavbou čistírny odpadních vod ještě letos v říjnu. Náklady na stavbu ČOV jsou oproti předpokladu vyšší o téměř 3,5 mil. Kč. To je způsobeno nutností vybudování výtlaku až za soutok Lázného potoka a Šembery. Výtlak o délce více než 1 km byl u orgánů ochrany životního prostředí prolobbován některými majiteli rekreačních nemovitostí od Lázného potoka.

ČERVEN 2010

Dne 15.6.2010 bylo zveřejněno vyhlášení výběrového řízení na dodavatele odkanalizování obce na centrální adrese.

KVĚTEN 2010

Podepsána smlouva se Státním zemědělským intervenčním fondem, na jejímž základě bude obci poskytnuta dotace ve výši 36.000.000 Kč na stavbu čistírny odpadních vod a I. etapu kanalizačních řadů a přípojek. Dokončení stavby je dle smlouvy jaro 2012.

ŘÍJEN 2009

 • Zahájena stavba vodojemu.

 • Byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ve výši 36 mil. Kč na stavbu kanalizace.

 

SRPEN 200

 • Vodoprávní povolení pro stavbu vdojemu a vodovodních řadů nabylo právní moci.

 • Byl zahájen výběr zhotovitele stavby vodojemu.

 

DUBEN 2009

4.4. 2009 vydáno stavební povolení na akci - Kanalizace a čistírna odpadních vod - Doubravčice

 

BŘEZEN 2009

 • Zahájeny práce na podání žádosti o dotace na ČOV a kanalizačního řadu pro prvních 30 přípojných bodů z krajského dotačního titulu – Fondu životního prostředí.

 • Na koordinační schůzce všech zúčastněných domluveny možnosti snížení nákladů tak, aby byly splněny podmínky poskytnutí dotací (výše celkových nákladů přepočtena na jednoho obyvatele)

 • Vypracován položkový rozpočet na obě stavby. Předpokládaná cena Doubravčice : vodovod 63 milionů, kanalizace 88 milionů; Štíhlice : vodovod 14 milionů , kanalizace 22 milionů.

 • Koordinační schůzka s projekční kanceláří, obcí Štíhlice a společností zajišťující dotace. Dohodnut společný postup obou obcí při podávání dotací a rozdělení výstavby do etap.

 

ÚNOR 2009

 • Uzavřena smlouva s projekční kanceláří na vypracování prováděcí dokumentace pro kanalizaci a vodovod s termínem dokončení květen 2009.

 • Podařilo se odkoupit většinu podílů komunikací vedoucí na Zámka. To umožní jednodušší projednání II. etapy vodovodu a kanalizace.

 

LEDEN 2009

 • Uzavřena dohoda se společností zajiš´tující dotace pro obec Štíhlice.

 • Vypovězena smlouva s BSK- WEST. Důvodem je zdravotní stav Ing. Dostala a tím vzniklá pravděpodobnost prodlení při podávání žádostí o dotace v roce 2009.

 • Podána žádost o vydání stavebního povolení na stavbu vodovodu a kanalizace.

 

PROSINEC 2008

Vydáno územní rozhodnutí na stavbu kanalizace.

 

LISTOPAD 2008

Vypracovány a předány projektové dokumentace 240-ti přípojek.

 

ŘÍJEN 2008

Projekční kanceláří jsou předány dokumentace pro stavební povolení.

 

SRPEN 2008

 • Byla doplněna žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu vodovodu a kanalizace.

 • ÚR pro kanalizaci se předpokládá koncem září.

 • Obec obesílá všechny spoluvlastníky komunikací Na Zámkách s návrhem smlouvy na odkup podílu na pozemku komunikace. To je nezbytným předpokladem pro zrychlení projednávání sítí v této lokalitě.

 

ČERVENEC 2008

Obec podepisuje mandátní smlouvu se společností BSK-WEST. Firma bude zajišťovat získávání dotace, projednávat s úřady potřebná povolení a obstarát výběrové řízení dodavatele staveb. Podání žádosti o dotace se předpokládá v říjnovém termínu dotačního titulu ROP Střední Čechy.

 

ČERVEN 2008

 • Územní rozhodnutí pro vodovod nabylo právní moci.

 • Zastupitelstvo schválilo připojení obce Štíhlice na ČOV Doubravčice

 

KVĚTEN-SRPEN 2008

Probíhá zaměřování jednotlivých přípojek.

 

PROSINEC 2007

Zápis ze schůzky občanů s Ing. Fialou, projekt vodovod a kanalizace, ČOV, dne 10.12.2007, zahájeno 17,05 h

schema cerpaci jimky.pdf

bottom of page