top of page
Investiční akce

Aktuální smlouvy k nahlédnutí

2017

 

Projekt "Zvýšení kapacity MŠ Doubravčice - II. etapa"

10. 11. 2017
Stručný popis projektu:
V rámci realizace projektu dojde k rozšíření kapacity Mateřské školy Doubravka, a to prostřednictvím vybudováním přístavby jihovýchodního křídla o kapacitě 20 dětí. Projekt reaguje na dlouhodobě neuspokojenou poptávku po umístění dětí do MŠ Doubravka i MŠ v okolních obcích. Dále dojde k pořízení vnitřního vybavení do nově vzniklé třídy, zahradním úpravám vč. pořízení hracích prvků, bude vybudována příjezdová cesta pro zásobování kuchyně a posíleno zabezpečení budovy.


Cíle projektu:

 • uspokojení poptávky po umístění dětí do mateřské školy - v rámci projektu dojde k výstavbě třetí třídy Mateřské školy Doubravka vč. pořízení vnitřního vybavení, čímž bude docíleno navýšení kapacity o 20 dětí a dojde tak k uspokojení poptávky po umístění dětí do MŠ nejen v obci Doubravčice, ale i v blízkých obcích

 • zatraktivnění zahrady mateřské školy - v rámci projektu budou pořízeny herní prvky a provedeny zahradní úpravy, což umožní prodloužit dobu pobytu dětí na čerstvém vzduchu a environmentálně se vzdělávat

 • zvýšení zabezpečení objektu a bezpečnosti dětí - toto bude provedeno prostřednictvím instalace kamer a výměnou alarmu

 • vyšší možnost příjmu dětí mladších tří let - tato skutečnost umožní rodičům rychlejší zapojení na trhu práce po rodičovské dovolené, děti se dříve osamostatní a začlení do kolektivu

 • zvýšení možnosti uplatnění rodičů dětí na trhu práce - umístění dítěte do školky umožní oběma rodičům lépe zvládat a plnit jejich pracovní povinnosti, což povede ke zvýšení životní úrovně rodiny

 • zvýšení ekonomického přínosu pro obec - vyšší životní úroveň rodin, která vznikla jako důsledek plnohodnotného zaměstnání obou rodičů, bude mít nezanedbatelný ekonomický přínos pro obec jako takovou


Výsledky projektu:
Realizací projektu dojde k navýšení kapacity a tím i k vyšší možnosti příjmu dětí nejen předškolních, ale i mladších tří let, popř. dětí se speciálními vzdělávacími potřebami či sociálně vyloučené, a to nejen z obce Doubravčice, ale i obcí okolních.Rozvoj občanské vybavenosti zvýší prestiž obce, což se projeví i v rostoucím zájmu obyvatel o život v obci či okolních spádových sídlech (jedná se zejména o cílovou skupinu rodin s dětmi a obyvatel v produktivním věku). Přírůstek obyvatel generuje další poptávku (kultura, zdravotnictví, služby atd.), čímž zvyšuje celkovou zaměstnanost v obci a rozvoj podnikatelských aktivit.

​Projekt "Zvýšení kapacity MŠ Doubravčice - II. etapa" je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt "Podpora bezpečnosti dopravy v obci Doubravčice"

10. 11. 2017
Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je rekonstrukce chodníků v obci Doubravčice. Zájmové území prochází jižní částí obce Doubravčice a přímo sousedí s místní komunikací II. třídy II/113, která zajišťuje dopravní spojení s obcí Mukařov a městem Český Brod. V rámci projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců v obci Doubravčice - dojde k rekonstrukci stávajících chodníků, výstavbě nových chodníků, výstavbě autobusových zastávek a nového veřejného osvětlení.


Cíle projektu:
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v obci, k naplnění cíle dojde rekonstrukcí a výstavbou chodníků, veřejného osvětlení, zastávek a přechodů pro chodce v obci. Rekonstrukcí chodníků dojde ke snížení počtu chodců, kteří využívají k pohybu po obci komunikaci namísto chodníků. Současně dojde ke snížení rizika srážky chodce s vozidlem, snížení rizika počtu dopravních nehod s možným usmrcením nebo zraněním osob nebo škodě na majetku a přepravovaném zboží.


Cíle projektu jsou následující:

 • Zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší

 • Lepší dostupnost částí obce pro pěší

 • Zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou možností pohybu

 • Zlepšení přístupu k zastávkám veřejné hromadné dopravy


Cílů bude dosaženo prostřednictvím:

 • rekonstrukcí a výstavbou chodníků v obci v I. a III. etapě,

 • rekonstrukcí a přesunem autobusových zastávek včetně jejich bezbariérovosti,

 • rekonstrukcí a výstavbou veřejného osvětlení.


Výsledky projektu:
Díky projektu dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti chodců v obci Doubravčice, zvýšení dopravní dostupnosti zaměstnání, služeb a vzdělání pro pěší, snížení rizika srážky chodce s vozidlem, snížení zátěže životního prostředí a eliminace negativních vlivů na lidské zdraví, snížení negativních dopadů na infrastrukturu a ovzduší obce včetně snížení hlučnosti, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou možností pohybu, zlepšení přístup k zastávkám veřejné hromadné dopravy.

Projekt "Podpora bezpečnosti dopravy v obci Doubravčice" je spolufinancován Evropskou unií.

bottom of page