volby.jpg
Volby zastupitelstva obce 2022

Volby do zastupitelstev obcí se budou konat 23. a 24. září 2022.

Níže jsou uvedeny povinné informace zveřejňované na úřední desce § 21 odst. odst. 2 a 4 zákona 491/2001 Sb.

Všeobecné informace:

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V naší obci bude volební místností opět sál KD u obecního úřadu.

V některých okresech se budou konat i senátní volby, ale Kolínska se toto netýká.

Voličem je

• státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,

• občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (20. září 2022).

Pozor! Hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.

Volič, který není státním občanem České republiky, musí obecní úřad v místě svého registrovaného bydliště požádat o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů. Takovýto volič musí pro zápis prokázat státní občanství jednoho ze členských států Evropské unie a přihlášení se k pobytu v obci. O zápis do dodatku stálého seznamu voličů musí volič zažádat ve lhůtě nejpozději dva dny přede dnem voleb do 16.00 hodin.

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Do 19.7.2022 mohou v Českém Brodě podávat své kandidátní listiny strany, které chtějí v komunálních volbách kandidovat. Proto se aktuálně můžete setkat s různými zástupci stran, kteří budou sbírat podpisy na tzv. Petici podporující kandidaturu volební strany. Podpisy jsou nutné k uznání dané volební strany a možnosti kandidovat. K této petici/podpisovému archu byste měli dostat veškeré informace, které vás zajímají a i možnost nahlédnutí do Kandidátní listiny. Svým podpisem na petici se volič (petent) nezavazuje, že bude volit předmětného nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů, ale pouze vyjadřuje svou podporu (souhlas) s tím, že nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů může ve volbách kandidovat.

O možnostech hlasování a dalších náležitostech podáme podrobnější info před samotnými volbami.