top of page
volby.jpg
Volby zastupitelstva obce 2022
VÝSLEDKY VOLEB NALEZNETE ZDE

Volby do zastupitelstev obcí se budou konat 23. a 24. září 2022.

Níže jsou uvedeny povinné informace zveřejňované na úřední desce § 21 odst. odst. 2 a 4 zákona 491/2001 Sb.

ŽÁDOST O ZÁPIS DO DODATKU STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ

žádost lze vyřídit osobně na obecním úřadě v Doubravčicích, datovou schránkou (q4daj9u) či písemně (OÚ, Obecní 94, Doubravčice)

 

Volby do zastupitelstev obcí se️ konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

VOLEBNÍ MÍSTNOST:

Sál Kulturního domu Doubravčice, ul. Obecní 94, Doubravčice.

 

VOLIČEM JE:

1. státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,

2. občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a který požádal O ZÁPIS DO DODATKU SEZNAMU VOLIČŮ na OÚ Doubravčice osobně anebo datovou schránkou či písemně.

PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI:

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky:

1. platným občanským průkazem,

2. platným cestovním pasem České republiky,

3. jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci).

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

HLASOVACÍ LÍSTEK:

Hlasovací lístek je jeden, se dvěma kandidátními stranami. Roznáška bude provedena do 20.9.2022 do schránek. Pokud někdo schránku nemá či má listovní doručovací schránku (tzn. modrou schránku) nebude možné hlasovací lístky v tom případě dodat a volič je obdrží až ve volební místnosti.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

 

MOŽNOST HLASOVÁNÍ:

hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit v naší obci 7 KANDIDÁTŮ.

3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

 

 

 

 

 

PŘENOSNÁ VOLEBNÍ SCHRÁNKA:

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

 

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ KONTAKTUJTE OBECNÍ ÚŘAD DOUBRAVČICE:

info@doubravcice.cz

608 177 901

 

Těšíme se na Vaši účast.

moznost hlasovani - uprava hlasovaciho listku.jpg
bottom of page