Obecní úřad Doubravčice

Adresa obecního úřadu

Obecní 94, Doubravčice, 282 01

Bankovní účet: 427918339/0800

Úřední hodiny - podatelna, pokladna, ověřování, Czech POINT

Pondělí: 8-12

Středa: 8-12, 14-17

Čtvrtek: 8-12

Email: ou@doubravcice.cz

Telefon: 321 677 901, 608 177 901

Úřední hodiny - starosta
Pondělí: 9-10:30
Středa: 9-11, 15-17
E-mail: starosta@doubravcice.cz             
Telefon: 311 537 629, 776 324 423

INFO – sběrný dvůr v Liblicích

Předáváme informaci od Technických služeb Český Brod ohledně ukládání papírové vlnité lepenky ve sběrném dvoře.

více ZDE

Info

Přerušení vydávání souhlasných stanovisek k napojování NOVÝCH vodovodních přípojek

(neplatí pro doposud vydané souhlasy).

více ZDE 

Poplatky za odpad

Od 1.1.2020 se zvýšily ceny za odvoz odpadu. Podrobnější informace najdete na webu: OBECNÍ ÚŘAD - ODPAD a OBECNÍ ÚŘAD - INFO PRO CHATAŘE.
Souhrnný ceník naleznete ZDE.

Děkujeme za pochopení.

Čipování psů

V návaznosti na informaci o povinném očipování psů, předáváme nabídku od MVDr. Hronkové z Masojed. Očipování psa může provést přímo u vás doma, za cenu 450 Kč. V případě zájmu, prosím, volejte na tel. 774232627.

Změna jízdního řádu

Linka 423 od 15.12.2019

Více zde

Přestěhování Technických služeb Doubravčice

Oznamujeme tímto kompletní přestěhování Technických služeb do objektu v (budoucí) ulici Technických služeb, která se nachází v bývalém JZD/statku (nad Farmou Klídek). Vaše kroky týkající se záležitostí spojených s Technickými službami proto, prosím, směrujte již pouze tam. Na Obecní 94 zůstává nadále jen obecní úřad. Veškeré kontakty zůstávají beze změny.

mapka ZDE

Informace - čipování psů

Dáváme na vědomí, že od 1.1.2020 je povinné čipování všech psů!! Pokud nebude pes očipován, neprovede veterinář očkování proti vzteklině. Výjimkou jsou psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3.7.2011.

Cena za očipování se pohybuje v rozmezí 400-1 000 Kč.

Více zde

Info - chodníky

Rádi dáváme na vědomí, že naše obec dostala stavební povolení na výstavbu chodníků v ul. Úvalská a Mukařovská (od stávajícího chodníku v ulici K Edenu směrem ke Štíhlicím - do ul. U Lázného potoka).
Zároveň jsme pro tuto akci zažádali o dotaci na Státním fondu dopravní infrastruktury.

Upozornění od ČEZ

odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

Více zde

Oznámení - bioodpad

Z technických důvodů byl kontejner na bioodpad přemístěn k vodojemu (ulice Nad Lomem). Trávu apod. prosím vysypávejte přímo do kontejneru, větve ukládejte VEDLE kontejneru.

Bioodpad lze ukládat celoročně, kontejner je volně přístupný. Zároveň chceme upozornit na fakt, že tato služba je pro občany zdarma, avšak obec stojí likvidace bioodpadu nemalé peníze. Uvítáme tedy, budou-li občané více využívat možnosti vlastních kompostů/kompostérů.

Pokud má někdo zájem, je zde možnost využití Technických služeb Doubravčice a nechávat si vyvážet bio popelnici každých 14 dní v období duben – říjen za 1 300 Kč ročně. Popelnice jsou k zakoupení rovněž u TS..

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj bude v katastrálním území Doubravčice od 1.9.2019 zahájena revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do 30.11.2019.

Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území a jiní oprávnění se upozorňují na jejich povinnosti vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, zejména povinnost:

a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce

b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí

c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.

Veškeré podrobnější informace vč. brožury od Katastrálního úřadu najdete v příloze 1 a 2.

Nová vyhláška - regulace hluku

Dáváme na vědomí novou vyhlášku č. 2/2019 ohledně regulace hlučných činností. Týká se všech obyvatel obce, kteří jsou povinni zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6:00 do 22:00 hod. veškerých činností spojených s užíváním hlučných zařízení (sekačky, křovinořezy, cirkulárky, motorové pily apod.). Stavební práce jsou tolerovány, samozřejmě po dobu nezbytně nutnou. 
Vyhláška byla ustanovena na základě četných žádostí obyvatel (v některých částech obce ovšem ústní dohody týkající se "nedělního klidu" fungují bez problémů již delší dobu). 
Děkujeme za pochopení, ale zejména za dodržování.

Více zde

Informace - vysílání DVB-T2

s blížícím se termínem přechodu na nový digitální standard televizního vysílání DVB-T2 jsme pro vás připravili kompletní informace. Připravte se včas, abyste během Vánoc nepřišli o programy České televize.

Více zde
Vysvětlující video

Formulář pro přihlášení
na Vítání občánků

Více zde

Informace o probíhajících investičních akcích v obci

Komunikace:

právě probíhá rekonstrukce komunikace ul. Třešňová. Součástí rekonstrukce je i výstavba nového veřejného osvětlení.

Další dlouhodobě plánovanou akcí je rekonstrukce komunikace v ul. V Edenu.

V obou případech dostanou komunikace nový povrch. Plánované ukončení akcí je polovina 10/2019.

V ulici Pod Vodárnou probíhají výkopové práce za účelem pokládky veřejného osvětlení. Zároveň dojde k osazení lamp v ul. Ke Školce, ul. V Uličce a částečně v ul. Na Číhadlech a rovněž v ulici Slepá.

V plánu pro příští rok je v tuto chvíli rekonstrukce ulice K Jízdárně, K Zámkům a K Rybníčku.

Více zde

Upozornění – odpad

Upozorňujeme, že černé kontejnery jsou určené pro chataře a pouze pro směsný komunální odpad!! Neslouží jako sběrný dvůr či něco podobného. Díky sobeckosti těchto jednotlivců pak nemají ti, kteří význam kontejnerů pochopili, kam odpad ukládat. Vyklízení, třídění a odvážení těchto odpadů stojí obec nemalé peníze, tzn. budou-li se tyto situace opakovat, budeme nuceni buď zvýšit poplatek za odpad nebo všechny kontejnery budou přemístěny do areálu Technických služeb Doubravčice, kde budou pod kamerovým systémem.
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD PROSÍM VYUŽÍVEJTE SBĚRNÉ DVORY ČI KONTEJNERY URČENÉ PRO TYTO ÚČELY.

Příjem žádostí v programu Dešťovka stále probíhá

Rádi bychom informovali, že Státní fond životního prostředí ČR stále přijímá žádosti
o dotace na zachytávání dešťové vody.

Více zde

Zkouška sirén

Na základě dotazů sdělujeme, že zkoušku sirén provádí přímo centrála Integrovaného záchranného systému. Obecní úřad nemá možnost jakkoli do těchto zkoušek zasahovat.

Legalizace a vidimace – úřední ověřování podpisů a listin

Od. 1. ledna 2016 obec poskytuje v rámci služby Czech POINT ověřování podpisů (legalizaci) a ověřování listin (vidimaci). Služba je zpoplatněna dle platných právních předpisů. Pro ověření podpisu je vždy třeba doklad totožnosti.

Oznámení

Na základě informace od Krajské správy a údržby silnic dáváme na vědomí, že rekonstrukce mostku a s tím spojená oprava komunikace Štíhlice-Doubravčice, se odkládá. Důvodem je nedostatek financí na Krajském úřadě Středočeského kraje, který měl tuto akci financovat.


Oznámení

Na základě rozhodnutí MěÚ Český Brod, které jsme obdrželi, oznamujeme, že stavba základnové stanice mobilního operátora spol. Vodafone Czech Republic a. s. byla Odborem stavebního a územního plánování zamítnuta.

Sběrný dvůr Liblice oznamuje

Vzhledem k tomu, že se poslední dobou opakují situace, kdy si občané, firmy i obce zaměňují sběrný dvůr se skládkou, informujeme všechny, že na Sběrný dvůr v Liblicích přijímáme odpad v omezeném množství:

  • objemný a směsný odpad 0,5 m kubického jednorázově;

  • suť, stavební odpad a zeminu bereme v množství 0,5 m kubického za měsíc
    na osobu.

Na větší množství je nutné si objednat kontejner a odvézt na skládku v Radimi.

Ve větším množství a od všech subjektů bereme pouze elektroodpad, případně železo.

Veškerý odevzdaný odpad musí být vytříděný, jinak nebude do sběrného dvora přijat.

Povodňový plán obce

Více zde

Doporučujeme

Mapový portál

Portál volných pracovních pozic

Inzerce

1/5

Dětské hřiště:

Prvky pro děti byly úspěšně nainstalovány, během tohoto měsíce se začne s přípravou výstavby multifunkčního hřiště, které je součástí celého areálu. Stále platí, zejména kvůli bezpečnosti, zákaz vstupu do tohoto prostoru.

Více zde

inzerát_asistent_pedagoga.jpg
inzerat.jpg
brusleni.jpg