top of page
DOUBRAVČICE
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

 

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

 

 • podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o Technické služby  Doubravčice s. r. o. (dále jen TSD) ,

 • b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),

 

2. Název: Technické služby Doubravčice s. r. o.

 

3. Statutární orgán: Jaroslav Prkno (jednatel)

 

4. Kontakt: 776 883 903, ts@doubravcice.cz

 

5. IČ: 02870991, DIČ: CZ02870991

 

6. Č. účtu: 267652892/0300

 

7. Žádat o informace lze:

 • a) Osobně na TSD, Obecní 94, 282 01 Doubravčice

 • b) Telefonicky na čísle 776 883 903

 

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce TSD, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemně pomocí formuláře, který lze doručit:

 • elektronicky (e-mailem)

 • elektronickou podatelnou

 • poštou na adresu TSD

 ​

Ze žádosti musí být patrno, komu je určena, kdo ji podal a jaká konkrétní informace požadována. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

Pro žádost o informace lze využít formulář níže:

Formulář Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 

 

8.  Příjem žádostí a dalších podání:

 • Osobně na sídle TSD v úředních hodinách

 • Telefonicky na čísle 776 883 903

 • Elektronicky (e-mailem či el. podatelnou) ts@doubravcice.cz

 • Poštou na adresu TSD

 

9. Opravné prostředky:

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • Osobním podáním na TSD v úředních hodinách

 • Poštou na adresu TSD

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným TSD se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Odvolání proti rozhodnutí TSD se podává statutárnímu orgánu TSD do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí s uvedením odůvodnění, v čem navrhovatel spatřuje nezákonnost rozhodnutí.

 

10. Úhrady za poskytování informací:

Před poskytnutím informací je vždy vystavena faktura, kterou je možno uhradit bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na kterékoliv pobočce banky.

Ceník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999

 

11. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2021

12. Informace o zpracovávání osobních údajů Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

TSD  provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • evidenci uživatelů vodovodu a kanalizace v obci Doubravčice

 • agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • personální a mzdovou agendu

13. GDPR

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Obec Doubravčice, včetně jejích součástí (tedy Obecní úřad Doubravčice, Technické služby Doubravčice s.r.o. a Mateřská škola Doubravka) je v souladu s Čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR)
Moore Czech Republic, s. r. o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, 

Roman Šmíd, tel.:  724 602 134, e-mail: roman.smid@moore-czech.cz

 

bottom of page