top of page
DOUBRAVČICE
HLÁŠENÍ PORUCH KANALIZACE
CENÍK VODOVOD A KANALIZACE
776 073 768
  • OPRAVY ČERPADEL
  • ZPROVOZNĚNÍ JÍMEK
776 111 011
776 073 768

KALKULACE VODNÉHO A STOČNÉHO NA ROK 2024

cena pitné vody a cena odpadní vody zůstává ve stejné výši od roku 2021

kalkulace zde

CENÍK - VODNÉ A STOČNÉ od 1. 1. 2020

CENÍK - VODNÉ A STOČNÉ od 1. 5. 2020

CENÍK - VODNÉ A STOČNÉ od 1. 1. 2021

CENÍK - VODNÉ A STOČNÉ od 1. 1. 2024 (změna DPH)

DOKUMENTY

DOPORUČENÍ

Provozovatel kanalizace v obci Doubravčice doporučuje v rámci servisu domovních čerpacích jímek u producentů odpadních vod, pravidelné čištění jímek odběratelem. Z důvodu nesprávného vypouštění odpadu do odpadních vod  a to zejména nežádoucích příměsí v odpadních vodách (uvedeny v provozním řádu čerpací stanice AQK), dochází  k usazení nečistot  v kanalizační jímce a následné poruše čerpadla AQK -06. Z těchto důvodů se na opravu poruchy čerpadla AQK – 06, která byla způsobena na straně odběratele, nevztahuje záruka!! 

Za stav domovní čerpací stanice/jímky dle provozního řádu čerpadla odpovídá vždy odběratel.  

UPOZORNĚNÍ

Pokuta za neoprávněný odběr vody 5 000,- Kč
Neoprávněným odběrem se rozumí odběr vody z vodovodního řadu a osazení čerpadla do kanalizační šachty bez předchozího písemného vyrozumění Technických služeb Doubravčice a bez řádné Smlouvy o dodávce pitné vody a Smlouvy o odvádění odpadních vod vč. revize přípojek, která je nedílnou součástí těchto smluv od 1. 12. 2015.

 

Neoprávněným odběrem se také rozumí, pokud je při pravidelných i náhodných kontrolách měřícího zařízení (vodoměru) zjištěna manipulace s tímto zařízením (poškozená plomba, jiné číslo měřícího zařízení, než to které je uvedeno ve Smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, nebo jiné poškození zabraňující řádnému odečtu).

Upozorňujeme všechny odběratele, že za měřící zařízení (vodoměr) a vodoměrnou šachtu je vždy 100% zodpovědný majitel odběrného místa!

bottom of page